Vatandaşlık, gerçek kişilerin bir devlet ile arasındaki hukuki ve siyasi bağdır. Vatandaşlık hukuku ise bir devletin vatandaşlığının hangi şartlarda kazanılacağını, kaybedileceğini ve vatandaşlığın ispatıyla ilgilenir. Daha çok çok kamu hukukuna dayalı olan meselelerle ilgilenir. Devletle ilgili olan sadece insanlar değildir, tüzel kişiler ve nesneler vardır. Bu sebeple vatandaşlık ile tabiiyet arasındaki farklılığı irdelemekte fayda vardır. Gerçek kişiler için vatandaşlık ve tabiiyet aynı anlama gelirken, tüzel kişiler ve şeylerin vatandaşlığından söz edilemez, onların tabiiyeti söz konusudur. Dolayısıyla vatandaşlık hukuku sadece gerçek kişiler ile devlet arası ilişki, tabiiyet hukuku denilince tüzel kişiler ve şeyler ile devlet arasındaki bağ nasıl kurulur, nasıl sona erer, birden çok olabilir mi, ispatı nasıl olur? Bunlarla ilgilenir. Yani, Türk vatandaşlığı hukuku Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK)’da düzenlenmiştir.

Vatandaş ya da yabancı olma durumu, insanların bulundukları ülkede hangi işlemlerle karşı karşıya kalacakları ve hangi haklardan ne oranda yararlanacakları açısından tayin edicidir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması yönünden vatandaş ile vatandaş olmayanlar arasındaki farklı uygulamalar, esas itibariyle yabancılar hukukunu ortaya çıkaran en önemli etkendir. Düzenli olsun ya da olmasın, son yirmi yıl içerisinde gerçekleşen bireysel ya da kitlesel insan akınlarının yol açtığı göçler ve etkileri, bugün artık uluslararası alanda sıkça ele alınmakta, ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde yer bulmakta ve devletler arasındaki ilişkilerde belirleyici olabilmektedir. Bu nedenle, yabancılar hukuku öteden beri devletler özel hukukunun sadece bir alt dalı olarak görülürken, bugün artık göç konularının kazandığı önem nedeniyle farklı bir konuma gelmiştir. Eser, yabancılar hukukunun temel konuları olan göç, göç olgusu içinde yer alan yabancılara yönelik işlemler (ülkeye giriş, sınır kontrolleri, vize, ikamet izni, çalışma izni, uyum, sınır dışı etme) ve uluslararası koruma (mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma) konularını son düzenlemeler ışığında ve özellikle 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri temelinde uygulamaya en yakın şekliyle ele almaktadır.

Aşağıdaki konularda müvekkillerime İngilizce ve Türkçe olarak hukuki yardım sağlamaya hazırım:

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Tanıma ve Tenfiz Davalarının takibi,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi, gayrimenkullerinin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
  • Yabancı gerçek kişilerde Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması.

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR ülkemizde yaşayan yabancıların her türlü davasında ingilizce hukuki yardım ve Türk Vatandaşlarının vatandaşlık davalarında hukuki yardım vermektedir. Yabancıların karşılşatıkları davalarda ingilizce avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Yabancılar ve vatandaşlık Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.