Vergi Hukuku, bir yanda devletin veya diğer kamu kuruluşlarının diğer yanda ise kişilerin yer aldığı vergi ilişkisini inceleyen hukuk alanıdır. Bu ilişkinin temelinde Devletin vergilendirme yetkisi vardır. Bu ilişkide taraflar eşit değildir. Bu hukuk alanı bir kamu hukuk alanıdır.

Vergi hukukunun konusuna;

 • Vergi, resim, harç, fon gibi isimlerle alınan çeşitli kamu gelirlerinin tarh-tahakkuk-tahsili,
 • Vergi suçları ve cezaları,
 • Vergilendirme sürecinde çıkan uyuşmazlıkların çözümü gibi konular girmektedir.

Bu konularla ilgili düzenlemeler aşağıdaki kanunlarda yer almaktadır.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu (BSMV)
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu
 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
 • 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu
 • 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
 • 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
 • 1905 sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının Ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun
 • 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Ve Noterlik Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun
 • 2575 sayılı Danıştay Kanunu
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 s. Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Görüldüğü gibi Vergi ile ilgili bir çok kanun vardır. Birde bu kanunları düzenleyen yönetmelikler, tebliğler vb. kaynaklarda göz önüne alındığında oldukça büyük bir düzenleyici mevzuat olduğu görülmüştür. Vergi konusunda;

 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili ihtiyaçlarınızda çözümler üretmekte,
 • Vergi incelemelerinde danışmanlık,
 • Vergi inceleme raporları ve vergisel risk değerlendirilmesi hizmetlerinde hukuki yardım sağlamakta,
 • Gerekli olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini idari alanda veya mahkeme safhalarında temsil etmekte,
 • Ayrıca, müvekkillerinin yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirecekleri yatırımlarına ilişkin her türlü vergi anlaşmaları, yatırım teşvikleri ve diğer kanuni imkanlar dahilinde, optimum vergi modellerini ortaya koymakta, kişi ya da kuruma hukuki yardım vermekteyim.

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Vergi cezasına itiraz, vergi incelemesi, Özel usulsüzlük cezasının iptali davalarında hukuki yardım vermektedir. Vergi ile ilgili davalarda avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır.Vergi Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.