Günlük hayatta Şirket dediğimiz ticari işletme Ticaret Kanununda tanımı verilerek açıklanmıştır. Ticaret Kanunun 11. maddesinde “Ticari İşletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir” hükmü vardır.

Ticari İşletme belli bir organizasyon içinde, bu işletmeyi kuran şahıs (gerçek veya tüzel kişi) ile bu işletmeye tahsis ettiği sermayeden oluşan bir bütündür. İşletmenin devamlılığı için gereken nakdi veya ayni sermaye ticari işletmenin malvarlığı tarafını oluşturur. Diğer bir ifade ile Ticari İşletmenin malvarlığının gerçek veya tüzel kişi tarfından belli bir organizasyon içinde işletilmesi ticari işletmeyi meydana getirir.

Bir davanın “ticari” olması iki sonuç doğurur. İlk olarak bu davaya Ticaret Mahkemesi olarak işgören özel bir mahkemede bakılması gerekebilir. İkinci olarak da özel muhakeme ususlü kurallarının uygulanması söz konusu olabilir.

Yargılama sistemimizde ticari davalar, ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bu mahkemeler tarafından, ticaret mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülür. Ticaret Mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşan toplu mahkemelerdir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun Yalnız avukatların yapabileceği işler: Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 – 1238/1 md.) Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler. (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak,

Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

Söz konusu kanun ile ilgili; Trabzon 2. sulh ceza mahkemesi 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasanın 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının “anonim şirketler” yönünden, Anayasanın 2., 10., 20., 38. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi istenmiştir. Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran 2011 tarihli görüşmesi sonundaki 2011/110 karar sayılı kararında Yasa hükmünün anayasaya aykırı olmadığına karar vererek Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinin talebini reddetmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 18.02.2012 gün ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Eskişehir Barosu, olağan genel kurulunu 10 Nisan 20121 tarihinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdi. Burada 2 buçuk yıllık görevleri boyunca yaptıklarını anlatan Baro Başkanı Elagöz, “Başta 2 yılı aşkın bir süre birlikte çalıştığım icra organı olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, baro organlarında, komisyonlarında görev alan ve görevlerini layıkı vechile yerine getiren tüm meslektaşlarıma baromuza verdikleri emek ve katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Görev süremiz içerisinde meslek ve meslektaş odaklı bir yönetim anlayışını kendimize şiar edindik. Bu kapsamda;

“Eskişehir Barosu olarak ilk kez sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri Anonim Şirketlerin Avukatlık sözleşmesi yapması zorunluluğuna uymayan 108 tane Anonim Şirketin her birine 156.000,00 TL idari para cezası kesilmesini sağlayarak bu şirketlerin Avukatlık sözleşmesi ile Avukat bulundurmasını sağlayarak meslektaşlarımızın haklarını savunduk. Meslektaşlarımızın adliye içinde ve dışında karşılaştığı her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı yanlarında olarak bağlı oldukları Eskişehir Barosunun gücünü hissetmelerini sağladık.” diyerek yukarıda belirttiğim şartları taşıyan Şirketlerin Avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili gerçekleşen cezai uygulamayı anlatmıştır.

Bu kapsamda Sözleşmeli Şirket Avukatı olarak şirketlerimize hukuki yardım yapma konusunda yardımcı olmaya hazırım. Şirketlerle ilgili açılabilecek ve hukuki yardımda bulunabileceğim bazı davalar aşağıda belirtilmiştir.

 • Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan)
 • Kooperatif Davaları
 • Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
 • Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
 • Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
 • Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
 • Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
 • Kooperatifin Dağılması İstemli
 • Ticari Şirket
 • Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)
 • Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)
 • Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
 • Ticari Şirket (Fesih İstemli)
 • Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
 • Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
 • Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
 • Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
 • Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
 • Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin)
 • Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
 • Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
 • Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
 • Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
 • Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
 • Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
 • Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
 • Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
 • Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
 • Ticari Ünvanın Korunması

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Şirketler arasındaki davalarda hukuki yardım vermektedir. Ticaret Mahkemelerinde görülen ticari davalarda avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Ticari dava Avukatı ve Anonim Şirketlere Sözleşmeli Şirket Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.