Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik gibi yasal ve yönetsel kurallar idare hukukunun esas kaynaklarıdır. Ancak idare hukukuna ilişkin bu mevzuat daha çok teşkilat ile görev ve yetkiye ilişkin ayrıntılı hükümler taşıdığından, borçlar hukuku ve ceza hukukundaki mevzuattan farklı olarak temel ilkeler ve kurallar idari mevzuatla öngörülmüş değildir. Bu sebeple idare mahkemeleri, bir idari uyuşmazlığın çözümlenmesinde, uygulanacak yazılı hukuk kuralı bulamayınca, içtihat yolu ile bir takım esaslar ve prensipler benimsemek ve kararlarında bunlara dayanmak durumunda kalırlar. Bu dayanak ve gerekçeler de idare hukuku kuralları ve hukukun genel prensiplerinden hareketle benimsenen idari teamül ve istikrar, emsal yargı kararları ve diğer içtihatlar, doktrin gibi kaynaklara dayanmaktadır.

İdarenin gerçekleştirdiği işlem veyahut eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla birlikte idari uyuşmazlıklar gündeme gelecektir. Söz konusu eylem ya da işlemin hukuka aykırılığını ileri süren kişinin devletten hukuki koruma talebinde bulunmasıyla gündeme gelecek olan davalar ise idari dava niteliğindedir. İdari dava türlerine İYUK madde 2’de yer verilmiş ve tanımlanmıştır. Buna göre idari dava türleri; iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler.

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü konularında müvekkillerime hukuki yardım tarafımca sağlanmaktadır.

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR İdari davalarda hukuki yardım vermektedir. İdareye karşı açılan iptal ve tam yargı davalarında avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. İptal davası, Tam Yargı Davası vb. davalarda İdare Hukuku Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.