Borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlu, alacaklının talebi üzerine devletin yargı gücü ile borcunu yerine getirmeye zorlanır. Bunun sonucunda Devletin yetkili organları borçlunun mallarına el koyar, bu malları paraya çevirir ve satış bedelini alacaklıya öder. Bir hakkın yerine getirilmemesi veya ihlali halinde özel hukuk çerçevesinde düşünülenyaptırım, belli kriterlere bağlı kalınarak cebri icranın devreye konulmasıdır. Maddi hukuktan kaynaklanan ihtilafın halli için gerekli olan kurumları ve uyulması gereken usulü, şekli hukuk düzenler. Şekli hukuk iki aşamadan oluşur. Bunlar; hakkın tespiti, hükme bağlanması prosedürü, diğeri ise hakkın gerçekleştirilmesi, hükmün icrası prosedürüdür. Bunlar ise, medeni usul hukuku ve icra-iflas hukuku olarak tanımlanır.

Şekli hukuk bu hukuk dallarından oluşur. Maddi hukuka ilişkin bir hak ihlal edildiği zaman bunun giderilmesi için mahkemenin hakkı ihlal edilen lehine bir hüküm vermesi yeterli olmayabilir. Hükümle tespit edilen sonuca, kendisine mükellefiyet yüklenen taraf, rızasıyla riayet etmezse, bu hükmün sonuçlarının icra organları vasıtasıyla ve kamunun gücü kullanılarak yerine getirilmesi gerekir. Bu halde ise hükmün icra edilmesini sağlamak için müracaat edebileceğimiz bir teşkilat ve bu hükmü icra ederken tarafların ve icra organlarının uyması gereken bir prosedür bulunmalıdır. İşte icra teşkilatının kuruluş ve çalışma usulleri ile icra takibi süresince tarafların uyması gereken kurallar bütünü icra hukukunun konusunu oluşturur.

İcra ve iflas hukuku, medeni usul hukukuyla elde edilmek istenilen amacın tamamlanması için, diğer bir ifadeyle, maddi hukuk taleplerinin devlet kuvveti ile gerçekleşmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır. Borçlunun borçlu olduğu edimi kendi rızasıyla ifa etmemesi halinde, alacaklının hakkının Devlet kuvveti ile borçludan zorla alınıp, alacaklıya teslimi usulüne cebri icra denir.

Cebri icranın usulü, kısaca, Devletin belirlediği icra organları vasıtasıyla borçlunun malvarlığına müdahale edilerek, alacak bir şey ise ve borçlunun mal varlığında mevcut ise bunun alınıp (aynen ifa), eğer aynen ifa mümkün değil ise bunun bedelinin veya alacak bir miktar para ise yeter miktarın borçludan alınıp alacaklıya verilmesidir. Diğer bir ifade ile cebri icra, rızaen yerine getirilmeyen mükellefiyetin Devlet zoruyla yerine getirilmesidir. Alacaklının hakkına nasıl kavuşacağını düzenleyen bu hukuk dalına ise, icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir

İİK’nın 4. maddesi “İcra Mahkemesi” kenar başlığı altında yapılan düzenlemede kanun koyucu, icra mahkemesinin yetki ve görevlerini belirtmiştir. İcra mahkemeleri, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca kendisine bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamele ve kararlarına yönelik şikâyetleri ve itirazları inceleyen, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapan ve bunların idari işlerine bakan mahkemelerdir, şeklinde ifade edilebilir.

İcra daireleri icra mahkemelerinin denetimi altındadır (İİK m.13). İcra dairesinin işlemlerine karşı, görevini yerine getirirken yaptığı muamelelerin kanuna aykırı olmasından veya hadiseye uygun olmamasından veya icra dairesince bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı şikâyet yoluna başvurulabilir (İİK m.16).

Şikâyet, icra ve iflas dairelerinin icra ve iflas hukukuna aykırı olan işlemlerinin iptali veya düzeltilmesini sağlamak için kabul edilmiş bir kanun yoludur. Bu kanun yolu, medeni usul hukukundaki kanun yollarına (temyiz, karar düzeltme) benzemez. Şikâyet, icra-iflas hukukunda nevi şahsına münhasır bir kanun yoludur.

İcra ve İflas Hukuku özellik arzeden bir alandır. Bu alanda özel süreler mevcuttur. Eğer profesyonel bir hukuki yardım almazsanız hem maddi hem de manevi hak kaybı yaşamanız olasıdır. İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde aşağıdaki alanlarda Hukuki yatdım ve Danışmanlık yapıyorum. Bu konularda yardım için başvurabilirsiniz.

 • Takiplerin başlatılması
 • İtirazın iptali davaları
 • Menfi tespit davaları,
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi
 • İflas verilmesi, İflasın ertelenmesi, konkordato ilanı,
 • İmzaya/borca itiraz, İstirdat ve istihkak davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları
 • İcra takiplerin gerçekleştirilmesi, takipler neticesinde tahsilatların yapılması,
 • Tüzel ve Gerçek kişilerde birikmiş olan alacakların tahsili,
 • İcra Tetkik Mercii ‘nin görev alanına giren davalar,
 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflas Erteleme,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,

İcra Hukuk Mahkemesinde açılabilecek hukuk davalarının bazıları aşağıdadır:

 • Alacak (Kira Alacağı)
 • Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Haczedilemezlik Şikayeti
 • Hisseli Malın Satış Şekli
 • İcra Emrine İtiraz
 • İcra Takibine İtiraz
 • İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
 • İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi
 • İhalenin Feshi
 • İhtiyati Haczin Kaldırılması
 • İmzaya İtiraz
 • İstihkak Davaları
 • İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) dir
 • İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)
 • İtiraz
 • İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
 • İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
 • Kambiyo Hukuku Şikayeti
 • Kıymet Takdirine İtiraz
 • Kiralananın Tahliyesi(İcra)
 • Konkordato
 • Meskeniyet İddiası
 • Rehnin Kaldırılması Talebi
 • Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
 • Şikayet
 • Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet) – Harca Tabi Degil
 • Takas Mahsup Talebi
 • Takibin Taliki Veya İptali
 • Tanıma Ve Tenfiz
 • Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle)
 • Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • Yetki İtirazı

İcra Ceza mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu icra ceza suçları şunlardır:

 • Borçlunun Alacaklısını Zarara Sokmak Amacıyla Mevcudunu Eksiltmesi Suçu (İİK md. 331).
 • Borçlunun Kendisini Aciz Duruma Düşürmesi veya Durumunu Ağırlaştırması Suçu (İİK md. 332)
 • İflas ve Konkordato İşlerinde Hususi Menfaat Temin Etme Suçu (İİK md. 333)
 • Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu suçu (İİK md. 333/a)
 • Konkordato veya Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Yetkili Kimseleri Hataya Düşürme Suçu (İİK md. 334)
 • Kiracının İşlediği Suçlar (İİK md. 335)
 • Müflisin Mallarını Vermeyenlerin İşlediği Suçlar (İİK md. 336)
 • Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Suçu (İİK md. 337)
 • Ticareti Terk Etme Suçu ve Cezası (İİK md. 337/a)
 • Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu ve Cezası (İİK md. 338)
 • Taahhüdü İhlal Suçu ve Cezası (İİK md. 340)
 • Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçu ve Cezası (İİK md. 341)
 • İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girme Suçu (İİK md. 342)
 • İcra İflas Kanunu 30 ve 31. Maddeler Hükmüne Uymama Suçu ve Cezası
 • Nafaka Ödenmemesi veya Nafaka Kararlarına Uymama Suçu ve Cezası (İİK 344)
 • Artırmadan Çekilme Suçu ve Cezası (İİK md. 345/b)

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR İcra ve icraya itiraz davalarında hukuki yardım vermektedir. İcra davalarında avukat yardımı önemlidir. Özellikle İcraya itirazda süre önemlidir. Kanuni süre içerisinde itiraz edilmezse İcra kesinleşir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. İcra Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.