Fikri mülkiyet, insan zekâsının, entelektüel birikiminin, zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkarmış olduğu, ticari değer taşıyan tüm buluşları, tasarımları, fikir ve sanat eserlerini, sembolleri, isimleri ve görüntüleri ifade eder.

Fikri mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki telif hakları olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmaktadır:

Sınai mülkiyet hakları, marka, patent, tasarım, faydalı model ve entegre devre topografyaları gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.

Telif hakları, her türlü fikir ve sanat ürününü yaratan eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeler ile icracı sanatçıların, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını içeren komşu hakları (bağlantılı haklar) korumak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeleri içerir.

Fikri mülkiyet haklarının korunması; yenilikçiliğin önünü açmak, eser sahiplerinin yaratıcı emeklerinin karşılığını daha iyi verebilmek, daha çok yabancı sermaye çekebilmek, tüketicinin güvenliğini ve halkın sağlığını korumak, vergi kayıplarını önlemek ve kara parayla mücadele etmek açısından önemlidir.

Fikri mülkiyet haklarının etkili bir biçimde korunmasıyla, dünya çapında giderek önemli hale gelen ve ekonomik açıdan gelecek vadeden bu alanda, yazarlarımızın ve sanatçılarımızın yaratıcı emeklerinin karşılığını daha iyi almaları, nitelikli ve yenilikçi insanlarımızın önünün açılacağı bir ortamın oluşturulması sağlanmaktadır.

Günümüzde sadece film, müzik, lüks moda ürünlerinin değil, yiyecek, ilaç, kozmetik ve oyuncakların da taklitleri mevcuttur. Fikri mülkiyet haklarının etkili korunması sadeceekonomik anlamda değil, tüketici güvenliği, kamu düzeni ve halk sağlığı bakımından da son derece önemlidir. Bu alanda, AB’ye uyumun daha da ileri seviyelere taşınması için uygulamada etkinliğin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü hak sahiplerinin şikâyeti üzerine düzenlenen baskınların yanı sıra kendi inisiyatifiyle geniş çaplı baskınlar yapmaktadır. Gümrüklerde de benzer şekilde şikâyet üzerine ya da gümrük yetkililerinin inisiyatifiyle yapılan gümrük kontrolleri sürdürülmektedir. İllerimizdeki İl Denetim Komisyonları ve Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirlikleri de korsan ve taklitle mücadeede önemli katkılar sağlamaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı aşağıdadır:

 • Fikir ve sanat eserlerini yaratanların, bu eserler üzerindeki maddi ve manevi hakları ve bu hakların ihlalinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin düzenlemeleri içeren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat
 • Patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, buluş gibi tanımlarla ifade edilen sınai hakların tescili, kullanılması ve korunması hakkında 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bunlarla ilgili mevzuat
 • Basın, radyo, televizyon vb. iletişim alanındaki yasal düzenlemeleri içeren 5187 sayılı Basın Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
 • Fikri ve sınai mülkiyet alanında taraf olduğumuz, Sınai Mülkiyetin Korunması ile ilgili Paris Sözleşmesi, TRIPS-Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması, Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi vb. uluslararası anlaşmalar
 • Ayrıca, Türk Ceza Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu, Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğler, Basın İlan Kurumu Kararları, RTÜK Kararları gibi bu konu ile yakın ilgili mevzuat hükümleri

Fikir ve Sınai Haklar Hukuku özellik arzeden bir alandır. Bu alanda özel süreler mevcuttur. Eğer profesyonel bir hukuki yardım almazsanız hem maddi hem de manevi hak kaybı yaşamanız olasıdır. Fikir ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde aşağıdaki alanlarda Hukuki yardım ve Danışmanlık yapıyorum. Bu konularda yardım için başvurabilirsiniz.

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
 • Telif hakları
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

Hukuki Danışmanlık Hizmeti verdiğim Fikir ve Sınai Haklar Mahkemesinde açılabilecek davalar aşağıdadır:

 • Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Davaları
 • Coğrafi İşaret Davaları
 • Endüstriyel Tasarım Davaları
 • Entegre Devre Topografyaları Davaları
 • Faydalı Model Belgesi Davaları
 • Fikir ve Sanat Eseri Davaları
 • Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref’i, Önlenmesi ve Tazmini
 • Hakem Tayini
 • Hakemin Reddi
 • İstirdat
 • İtirazın İptali (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Marka Davaları
 • Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Patent Davaları
 • Sözleşmenin Uyarlanması
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Tazminat Davaları (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • Yeni Bitki Çeşitleri Davaları
 • Marka davaları
 • Patent Davaları
 • Eser sahibinin tespiti davası,
 • Saldırının Men’i davaları
 • Tecavüzün Ref’i davaları,
 • Manevi Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Mali Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Bağlantılı Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketlerinden doğan Ceza Davaları
 • Bağlantılı Hakların korunmasına ilişkin tedbirler
 • Fikri Haklara ilişkin tazminat davaları
 • Mali Hakların Korunmasına ilişkin tedbirler
 • Mali Haklara tecavüze ilişkin olan tazminat davaları
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan davaları,
 • Taklit ürünlerle ilgili el koyma ve toplatma davaları,
 • Taklit markalı malları gümrüklerde el konulması işlemleri,
 • Tasarıma tecavüzün durdurulması
 • Taklit tecavüzden doğan tazminat davaları,
 • Tasarımların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları,
 • Tasarım iptali davaları, hükümsüzlük davaları.

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR fikri ve sınai haklar davalarında hukuki yardım vermektedir. Bu özellikli alanda açılan davalarda avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Fikir ve Sanat Eseri Davaları Avukatı, Marka Davaları Avukatı, Patent Davaları Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.