Anayasalarda temel hak ve hürriyetler ile devleti rejimi düzenlenir. Anayasada düzenlenen hak ve hürriyetleri ihlal eden ya da devletin kurulu düzenine yönelik davranışlardan Hangilerinin suç olduğunu ve bunlara karşı yaptırımlar ceza kanunları düzenler. Devlet suçların işlenmesini önlemeye çalışır. Ancak yine de az da olsa suç işlenir. Suç işlendikten sonra devletin görevi, suçun failini bulup adil bir muhakeme yaparak kişiyi kusuruyla orantılı olarak cezlandırmak, mağdur veya suçtan zarar görenlerin mağduriyetini veya zararını gidermek suretiyle bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmektir. İşlenmiş suçların aydınlatılma görevi yargı organına aittir.

Ceza Hukukunun doğrudan kaynakları; Anayasa, Kanun ve Uluslararası Antlaşmalardır.

Ceza hukuku kapsamına giren bazı kanunlardan söz etmek gerekirse;

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Türk Ceza Kanunu
 • Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • Adli Sicil Kanunu.
 • Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Çocuk Koruma Kanunu
 • Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 • İnfaz Hâkimliği Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Çek Kanunu
 • Kimlik Bildirme Kanunu
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • Emniyet Teşkilatı Kanunu
 • Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 • Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
 • Tanık Koruma Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu
 • Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
 • Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 • Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
 • Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • Türk Bayrağı Kanunu
 • Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 • Tebligat Kanunu
 • Orman Kanunu

Ceza hukuku kapsamına giren konular hakkında yargılama yapacak makamlar ise;

 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • İcra Ceza Mahkemesi,
 • Fikri Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Bölge Adliye Ceza Daireleri,
 • Yargıtay Ceza Daireleri’dir.

 

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Ceza Avukatı olarak Ceza davalarında hukuki yardım vermektedir. Ceza davalarındaki her aşamada; gözaltı, ifade alma, soruşturma, kovuşturma, vb. durumlarda hukuki yardım sağlamaktadır. Ceza davalarında Avukat yardımı almak önemlidir.Avukat tutmak ceza davalarında temsili kolaylaştırır. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır.Ceza Avukatı olarak Eskişehirde hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.