5187 sayılı Basın Kanunu basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektedir.
Madde 3- Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir.

Madde 11- Basılmış eserler yoluyla işlenen suç yayım anında oluşur.
Süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi sorumludur.
Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk yayımlatana aittir.

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayımcı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması hallerinde ise basımcı sorumlu olur.

Yukarıdaki hükümler, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar için bu Kanunda aranan şartlara uyulmaksızın yapılan yayınlar hakkında da uygulanır.

Madde 13- Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmamasıhalinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yukarıda Basın Kanununun ilgili maddelerinde görüldüğü üzere basın yolu ile işlenen suçlar ve bu uyuşmazlıklarda izlenecek hukuki yol ve yaşanacak süreç ile ilgili profesyonel hukuki yardım almak sürecin hem sağlıklı yürümesini sağlayacak hem de en kısa sürede tamamlanması hususunda faydalı olacaktır.

Basın ve Medya hukuku kapsamında bazıları aşağıda sıralanmış uyuşmazlıklarda Hukuki yardım vermekteyim.

 • Basın iş davaları,
 • Basın yoluyla işlenen suçlar için açılacak davalar,
 • Yazılı ve görsel yayınlar sebebi ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları,
 • Basın, radyo, televizyon yoluyla yapılan saldırılarda cevap ve düzeltmeler,
 • Basın iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Sponsor ve reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Medya şirketlerinin iş hukuku yönünden yapılandırılması
 • Gazete, dergi haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı
 • Radyo ve televizyon haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı
 • TRT haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı
 • Özel televizyon – radyo haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı
 • İnternet haberlerine (yayınlarına) karşı düzeltme ve cevap hakkı (içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engelenmesi)

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Basın ve Medya Hukuku davalarında hukuki yardım vermektedir. Basın ve medya yoluyla işlenen suçlar ile ilgili davalarda avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Basın Avukatı ve Medya Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.