İş Kanun’un 2 inci maddesine göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

İş Hukuku, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukuku dalıdır. Çalışanlar bağımlı ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılır. Bağımsız çalışanlar, kendi adına çalışanlardır. Bağımlı çalışanlar kavramına ise, işçiler dışındaki memurlar ve sözleşmeli personel de dâhil olmasına rağmen, İş Hukuku sadece işçilerle işverenler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İş Hukuku, kendi içinde iki ana dala ayrılmaktadır.

Bunlardan biri, tek bir işçinin çalışma koşulları ve haklarına göre hüküm ve düzenlemelerin yer aldığı Bireysel (Ferdi) İş Hukuku, Diğeri ise; işçilerin grup halindeki sendika kurma, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği Kolektif (Toplu) İş Hukukudur.

İş hukuku ilgili düzenlemeler aşağıdaki kanunlarda yer almaktadır.

 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • İş Hukuku ile İlgili Borçlar Kanunu Hükümleri
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 5953 sayılı Basın İş Kanunu
 • 854 sayılı Deniz İş Kanunu
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
 • 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk ahkemesidir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu). İş mahkemesi, özel mahkeme niteliğinde olan bir ilk derece mahkemesidir.

İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

İş mahkemesi, özel bir kanun olan “7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu” ile kurulduğundan özel mahkeme statüsüyle görev yapmaktadır. Belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belli çeşit uyuşmazlıklara bakmak için kurulmuş olan mahkemelere “özel görevli mahkemeler” denir. Özel ve genel görevli mahkemeler arasındaki ilişki bir görev ilişkisidir.

İş Mahkemesinde açılabilecek davaların bazıları aşağıdadır. Bu davalarda müvekkillerime hukuki yardım vermekteyim.

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi hizmeti,
 • İş akdinin sonlandırılması,
 • İş yeri devri ve işveren değişiklikleri,
 • İşçi-İşveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve İşçi haklarına yönelik seminerler düzenlenmesi
 • Toplu İş Sözleşmeleri,
 • İş yeri iç Yönetmeliklerinin ve Disiplin Talimatlarının hazırlanması,
 • Gizlilik ve Rekabet etmeme sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Çalışanların Fikri Mülkiyet haklarının düzenlenmesi,
 • Çok uluslu şirketlere yabancı dilde iş sözleşmesi hazırlanması,
 • Yabancı çalışanlar için gerekli tüm izinlerin alınması,
 • İş mahkemelerinde görülmekte olan uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile çözümü,
 • İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu Düzenlemelerine Göre Her Şirket Özelinde İş Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Süreçlerinde Alternatif Görüş Bildirme (Haklı veya Geçerli Fesih, İstifa, Anlaşma, İkale Sözleşmesi, Normal ve Erken
 • meklilik,
 • vlenme/Askerlik Nedenli Fesih gibi)
 • İşverenin Menfaatlerinin Korunması
 • Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
 • Gizlilik Bilginin ve Ticari Sırların Korunması
 • Cezai Şart Düzenlemeleri
 • Şirketin İç Yönerge ve Politikalarının Hazırlanması
 • Çalışanların Kişisel ve Özel Niteliklim Kişisel Verilerinin Korunması
 • Karmaşık Yeniden Yapılandırma
 • Toplu İşten Çıkarma Projesinin Planlaması
 • Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Diğer İzin Uygulamalarının Düzenlenmesi
 • İşyeri Devri ve İş Sözleşmelerinin Devri
 • Hukuka Uygunluk Denetimi
 • Çeşitlilik, Ayrımcılık ve Etik
 • Ülkelerarası Birleşme & Devralmalar, Ayrılma ve İş Devir Projeleri
 • Alt Yüklenici ve Geçici İstihdam İlişkileri
 • Olay Bildirme
 • İş Sağlığı ve Emniyeti
 • Toplu Pazarlık Görüşmeler
 • Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine İtiraz Sürecinin Yürütülmesi
 • Grevlerin Durdurulması
 • Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler
 • Göçmenlik Konuları, Çalışma ve Oturma İzinleri, Vizeler
 • Çalışan Hisse Opsiyonları
 • İkramiye, Prim Ödemeleri ve Diğer Sosyal Haklar
 • İş Davalarının Takip Edilmesi
 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,
 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • Alacak Davası
 • İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davası
 • Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Alacak Davası
 • Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan Alacak Davası
 • Sendika Genel Kurul Kararının İptali Davası
 • Grev Oylamasına İtiraz Davası
 • Grevin Durdurulması Davası
 • Hakem Tayini Davası
 • Hakemin Reddi Davası
 • İstirdat Davası
 • İş Davası
 • Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli İş Davası
 • Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası
 • Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin İş Davası
 • Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan İş Davası
 • İstatistiğe İtiraza İlişkin İş Davası
 • İş Kolunun Tespiti İstemli Dava
 • İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli Dava
 • İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli
 • İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
 • İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
 • İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
 • İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli)
 • İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat İstemli)
 • İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli)
 • İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli)
 • İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli)
 • İş (Sendikanın Kapatılması)
 • İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli)
 • İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin)
 • İş (SSK’ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin)
 • İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
 • İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
 • İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
 • İtirazın İptaliç
 • İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynaklı İtirazın İptali)
 • Lokavtın Durdurulması
 • Menfi Tespit
 • Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)
 • Sendika Faaliyetinin Durdurulması
 • Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Tazminat
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
 • Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
 • Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
 • Tazminat (Rücuen Tazminat)
 • Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Tespit
 • Tespit (İşe İade İstemli)
 • Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Tespit Davası
 • Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları
 • Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı Tespit Davası
 • Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR İşçi ve İşverenlerin İş Hukuku davalarında hukuki yardım vermektedir. İşçi davalarında avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. İşçi Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.