Taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler Gayrimenkul olarak adlandırılır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre;
Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı); Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi); d) Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı); Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme) denir.

Bu alanda karşılaşılan hukuki problemlerin büyük bir çoğunluğu yukarıda tanımlanan gayrimenkul ile ilgilidir.

Gayrimenkul Hukuku ile ilgili bazı kanunlar;

 • Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri
 • İmar Kanunu
 • İskan Kanunu
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Kadastro Kanunu
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Emlak Vergisi Kanunu.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında verdiğimiz hukuki yardımlar;

 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • Alım – Satım sözleşmeleri,
 • Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Yabancıların taşınmaz edinme sürecinde danışmanlık desteği,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi, sonlandırılması,
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 • Boşanma sürecinde taşınmazların paylaşımı,
 • İhale, açık artırma gibi çeşitli satış işlemlerinin takibi,
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Şufa davaları,
 • Kamulaştırma ve kentsel dönüşüm davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Müdahalenin meni ve el atmanın önlenmesi davaları,
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • İntifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi ve terkini konuları,
 • Kiralayan- kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar konularıdır.

Eskişehirde Eskişehir Barosuna bağlı Avukat Murat Osman KANDIR Gayrimenkul, arazi, Kat mülkiyeti davalarında hukuki yardım vermektedir. Gayrimenkul ve Kat mülkiyeti ile ilgili davalarda avukat yardımı önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğrayabilirsiniz. Davalarınızda en kısa zamanda en iyi sonucu almak için hukuki yardım almanız faydanızadır. Gayrimenkul Avukatı ve Kat Mülkiyeti alanı Avukatı olarak hukuki yardım veren Avukat Murat Osman KANDIR Eskişehir Barosuna bağlıdır.